Centralizētie eksāmeni

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2017./2018.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs aicina pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai personas, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2017./2018. mācību gadā:

 

Centralizētais eksāmens CE kārtošanas datums * CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš Maksa par eksāmena kārtošanu (EUR)
 Angļu valoda 13., 14., 15. marts  3. janvāris – 26. janvāris  14,00
 Vācu valoda  14. marts  3. janvāris – 26. janvāris  14,00
 Krievu valoda  15., 16. marts  3. janvāris – 26. janvāris  14,00
 Franču valoda  16. marts  3. janvāris – 26. janvāris  14,00
 Latviešu valoda  22. maijs  3. janvāris – 6. aprīlis  11,00
 Matemātika  25. maijs  3. janvāris – 6. aprīlis  11,00
 Latvijas un pasaules vēsture  28. maijs  3. janvāris – 6. aprīlis  11,00
 Bioloģija  30. maijs  3. janvāris – 6. aprīlis  16,00
 Ķīmija  6. jūnijs  3. janvāris – 6. aprīlis  16,00
 Fizika  4. jūnijs  3. janvāris – 6. aprīlis  16,00

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2018. gada 4.janvāra.

Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, jāierodas personīgi Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā:
- jāaizpilda pieteikuma veidlapa - pieteikuma anketa;
- jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;
- jāuzrāda dokuments par vidējo izglītību; 
- jāuzrāda maksājuma uzdevums vai kvīts par eksāmena kārtošanu.

Norēķinu rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV74PARX0006876240003

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk minētā parauga:
21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

 

Pieteikumus pieņemam katru darbdienu no plkst.9.00 līdz 17.00 (Tērbatas iela 10, T210.kabinets).

Papildu informācija:
Iveta Skrinda
Mūžizglītības projektu vadītāja
E-pasts: iveta.skrinda[at]va.lv
Tālruņi: 64207227, 28374150