Centralizētie eksāmeni

Publicēts Valsts izglītības satura centra mājaslapā 01.12.2022. (https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada)

 

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiku projekts

NB! Saskaņā ar VISC apstiprināto informāciju, 2022./2023.mācību gadā iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai nebūs pieejama reģionālajās augstskolās, pieteikumus var iesniegt tikai Latvijas Universitātē, papildus informācija un pieteikšanās saite norādīta zemāk.

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties no 2022.gada 5.decembra plkst.10.00 līdz 2022.gada 15.decembrim.

Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 7.-9.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 17.maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19.maijs
Ģeogrāfija augstākais 22.-23.maijs
Ķīmija augstākais 25.-26.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 29.maijs
Matemātika vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)
1.jūnijs
Matemātika optimālais 1.jūnijs
Matemātika augstākais 1.-2.jūnijs
Angļu valoda optimālais 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs
Angļu valoda augstākais 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs
Franču valoda optimālais 6.jūnijs
Franču valoda augstākais 6.jūnijs
Vācu valoda optimālais 8.jūnijs
Vācu valoda augstākais 8.jūnijs
Krievu valoda augstākais 9.jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 14.jūnijs
Fizika augstākais 15.-16.jūnijs
Vēsture augstākais 19.jūnijs

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2022./2023.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē (https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/centralizetie-eksameni/).

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā.

 

*****
Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, elektroniski uz e-pastu [email protected] nepieciešams nosūtīt:
- aizpildītu pieteikuma veidlapu - pieteikuma anketa;
- noskanēt/nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību);
- noskanēt/nofotogrāfēt pasi vai identifikācijas karti;
- maksājuma uzdevumu vai kvīti par eksāmena kārtošanu;
- iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises instrukcijām:

MK 11.03.2021. noteikumiem Nr.158  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā"
MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība
MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
MK 25.06.2019. noteikumiem Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"

Norēķinu rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk minētā parauga:
21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

 

Papildu informācija:

Zināšanu un tehnoloģiju centrs
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 28374150