Centralizētie eksāmeni

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2021./2022.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs aicina pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai personas, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2021./2022. mācību gadā:

Izmaiņām un aktuālajai informācijai ir iespēja sekot līdzi arī Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20212022mg

Centralizētais eksāmens CE kārtošanas datums * CE iesnieguma pieņemšanas termiņš Cena (EUR)
 Angļu valoda 15.,16.,17.marts 1.februāris 14,00
 Vācu valoda 16.marts 2.februāris 14,00
 Krievu valoda 17.,18.marts 3.februāris 14,00
 Franču valoda 18. marts 4.februāris 14,00
 Latviešu valoda  17. maijs 5.aprīlis 11,00
 Matemātika  20. maijs 8.aprīlis 11,00
 Latvijas un pasaules vēsture  23. maijs 11.aprīlis 11,00
 Bioloģija  30. maijs 18.aprīlis 16,00
 Ķīmija  25. maijs 13.aprīlis 16,00
 Fizika  27. maijs 15.aprīlis 16,00

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2022. gada 3.janvāra

Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, elektroniski uz e-pastu ztc@va.lv nepieciešams nosūtīt:
- aizpildītu pieteikuma veidlapu - pieteikuma anketa;
- noskanēt/nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību);
- noskanēt/nofotogrāfēt pasi vai identifikācijas karti;
- maksājuma uzdevumu vai kvīti par eksāmena kārtošanu;
- iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises instrukcijām:

MK 11.03.2021. noteikumiem Nr.158  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā"
MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība
MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
MK 25.06.2019. noteikumiem Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"

Norēķinu rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk minētā parauga:
21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

 

Papildu informācija:
Inguna Kucina
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore
E-pasts: inguna.kucina@va.lv
Tālrunis: 28374150