Inovācijas vaučeri

LIAA.vauceri

Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

Latvijas Investīciju attīstības aģentūra izstrādāta inovāciju vaučeru programma, kuras mērķis ir stiprināt sadarbību starp uzņēmējdarbību un zinātni. Inovāciju vaučeri 25 000 EUR apmērā paredzēti mikro, maziem un vidējiem komersantiem, kas attīsta jaunus produktu vai tehnoloģijas. 

 

Jauns produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kas ir jauns vai uzlabots komersata līmenī. Programmā atbalstāmās darbības ir jauna produkta vai tehnoloģijas izstrāde, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana un jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi.

  • Programma atbalsta LIAA ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu:
  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
  • Rūpnieciskie pētījumi;
  • Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;
  • Produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde;
  • Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
  • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Finansējums: kopējais pieejamais finansējums ir 3 741 885,00 eiro, ko veido Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros (LIAA projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 "Tehnoloģiju pārneses programma").

 

Detalizēta informācija pieejama http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi