Inovāciju granti studentiem

Inovāciju granti studentiem!

Izstrādes stadijā šobrīd ir Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „ Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma „Inovāciju granti studentiem” projektu iesniegumu atlases īstenošanas noteikumi”.

Pasākuma mērķis ir 

  • Sekmēt studentu inovācijas pieteikumu īstenošanu, kas veicina studentu inovāciju spēju attīstību un uzņēmīgumu, t.sk. uzņēmējspējas, un kuru mērķis ir inovatīvu risinājumu izstrāde praktisku sabiedrības vai nozares problēmu risināšanai, zināšanas izmantojot praksē;
  • Stiprināt augstskolu un studentu sadarbību ar uzņēmumiem;
  • Piesaistīt privāto finansējumu studijām, kas vērstas uz inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību, īstenojot studentu inovāciju pieteikumus.
  • Pasākuma ietvaros tiks finansētas augstskolu studentu inovāciju programmas, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu īstenošanā, tostarp sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā.

Lūdzam sekot līdzi turpmākajai informācijai par projekta tālāko virzību.

Light bulb_1