Studentu prakses laboratorija

Studentu prakses laboratorijaPakalpojuma apraksts:

Dažāda veida projektu izstrāde uzņēmumiem un organizācijām, piesaistot ViA studentus. Tiek piedāvāts izstrādāt, piemēram, datu bāzu risinājumus, tīmekļa mājas lapu risinājumus, mobilo lietotņu un dokumentu vadības sistēmu risinājumus u.c. Students kopā ar darba vadītāju izanalizē sadarbības partnera situāciju un piedāvā konkrētu risinājumu. Nepieciešamības gadījumā risinājuma izstrādei var piesaistīt dažādu jomu studentus, radot daudzpusīgu rezultātu.

Projekta izstrāde akadēmiskā gada ietvaros:

Students izstrādā projektu kā gada projektu vai bakalaura darbu. Darba izstrādei tiek piesaistīts darba vadītājs. Darba iniciatīvu uzņemas pats students. Nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja izstrādāt starpdisciplināru projektu, kur sadarbojas divi vai vairāk studenti, piemēram, vienu projekta daļu izstrādā inženierzinātņu students, bet otru - students no tūrisma jomas.

Rezultāts - klients saņem vienotu risinājumu demonstrācijas vai funkcionējoša prototipa veidā, ko nepieciešamības gadījumā var attīstīt tālāk.

Laika periods - no iepriekš apkopotām projektu tēmām pavasarī (parasti maija beigās un jūnijā) studenti sāk izvēlēties tēmu savam darbam. Izvēles gala termiņš ir septembris. Studentu izvēlētie projekti tiek uzsākti septembrī un plānotais gala risinājums tiek prezentēts bakalaura darba aizstāvēšanā laikā jūnijā.

Finanses - šāda veida projekta izstrādē netiek piesaistīti industrijas pārstāvja finanšu resursi.
 

Projekta izstrāde īsākā laika periodā:

Students izstrādā projektu īsākā laika periodā, darbojoties kādā no ViA laboratorijām. Darba izstrādei tiek piesaistīts viens vai vairāki studenti pārstāvot vienu vai vairākas jomas, piemēram, inženierzinātnes, medijus u.c. Tādējādi tiek izstrādāts gan tehniskais, gan vizuālais, gan citas jomas risinājums. Projektam tiek piesaistīts projekta vadītājs no augstskolas akadēmiskā vai administratīvā personāla.

Rezultāts - tiek izstrādāts risinājums prototipa vai funkcionējoša produkta veidā.

Laika periods - klients piesaka projektu jebkurā brīdī. Projekta izstrāde tiek uzsākta tiklīdz atbrīvojas studentu resursi. Projekta izstrādes laiks tiek noteikts vadoties pēc tā apjoma un vienojoties ar klientu.

Finanses - šāda veida projekta izstrādē tiek piesaistīti klienta finanšu resursi.

Papildu informācija:

Laura Fišere 
Tehnoloģisko projektu vadītāja
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 27867788

___________________________________________________________________________________________________

Sadarbības partneri: